Statut IFA Poland

Statut Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce przyjęty uchwałą członków założycieli z dnia 16 stycznia 1995 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 22 września 2010 roku).

Spis treści

 1. Rozdział I - Przepisy ogólne
 2. Rozdział II - Cele i formy działania
 3. Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
 4. Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
 5. Rozdział V - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 6. Rozdział VI - Zarząd
 7. Rozdział VII - Rada Nadzorcza
 8. Rozdział VIII - Majątek Stowarzyszenia
 9. Rozdział IX - Inne postanowienia

Rozdział I - Przepisy ogólne

Art. 1
Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem osób zajmujących się w różnych formach międzynarodowymi i porównawczymi zagadnieniami podatkowymi.

Art. 2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 “Prawo o Stowarzyszeniach”(Dz.U. z 1989 r. nr.20 poz.104, z późn. zmianami). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 3
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

Art. 4
Stowarzyszenie może używać swej nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu “International Fiscal Association in Poland”.

Art. 5
Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych, o celach i formach działania zbieżnych z celami Stowarzyszenia. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji międzynarodowej podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Art. 6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji.

Art. 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.


Rozdział II - Cele i formy działania

Art. 8
Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa i oświatowa w zakresie prawa podatkowego (w szczególności międzynarodowego prawa podatkowego) oraz ekonomicznej analizy prawa podatkowego.

Art. 9
Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie:

 1. ułatwia wymianę wiedzy, doświadczeń i idei między poszczególnymi członkami Stowarzyszenia,
 2. przedstawia organom, instytucjom i organizacjom państwowym, gospodarczym oraz społecznym zagadnienia merytoryczne z dziedziny będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia, a także wyniki swoich analiz i prac w tym zakresie,
 3. podejmuje wraz z organami, instytucjami i organizacjami państwowymi, gospodarczymi oraz społecznymi wspólne przedsięwzięcia przyczyniające się do realizacji naukowych i edukacyjnych celów Stowarzyszenia,
 4. inicjuje, inspiruje i wspiera badania i inicjatywy w zakresie, o którym mowa w art. 8,
 5. organizuje konferencje, kongresy i wykłady poświęcone problematyce, o której mowa w art. 8,
 6. prowadzi działalność wydawniczą służącą upowszechnianiu wiedzy oraz wymianie badań z zakresu opisanego w art. 8,
 7. nawiązuje kontakty i współpracuje z różnymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się problematyką, o której mowa w art. 8.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Art. 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego statutu, i która wniosła wkład naukowy w dziedzinę, o której mowa w art. 8, lub uznana zostanie za będącą w stanie wnieść taki wkład. Członkiem Stowarzyszenia może być także osoba wyróżniająca się bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie jednej z dziedzin o których mowa w art. 8.

Art. 12
Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia niezależnie od miejsca zamieszkania.

Art. 13
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w ramach swej działalności zajmuje się zagadnieniami, o których mowa w art. 8, a także taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która z uwagi na prowadzoną działalność jest zainteresowana problematyką poruszaną przez Stowarzyszenie. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu przez swych przedstawicieli. Każdy członek wspierający może ustanowić maksymalnie dwóch przedstawicieli.

Art. 14
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

Art. 15
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnego i wspierającego następuje na podstawie pisemnej deklaracji osoby ubiegającej się o członkostwo popartej przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art. 16
Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

Art. 17
Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz prawo wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 3. prawo uczestniczenia we wszelkich formach działania Stowarzyszenia,
 4. prawo korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

Art. 18
Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 19

 1. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz opłacania składek członkowskich.

Art. 20
Członkostwo Stowarzyszenia wygasa:

 1. na skutek śmierci członka z jej datą,
 2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie na ręce Zarządu,
 3. skreślenia ze Stowarzyszenia dokonanego na mocy uchwały Zarządu w następujących przypadkach:
  1. niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,
  2. utraty warunków koniecznych dla członkostwa Stowarzyszenia.

Art. 21
Członkostwo honorowe Stowarzyszenia wygasa:

 1. na skutek zrzeczenia się członkostwa honorowego złożonemu w formie pisemnej Zarządowi,
 2. pozbawienia członkostwa honorowego na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.

Art. 22
Od decyzji Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje w terminie 30 dni od doręczenia decyzji prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna i wiążąca.


Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

Art. 23
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd,
 3. Rada Nadzorcza.

Art. 24

 1. Zarząd i Rada Nadzorcza są wybierane spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie na kadencję trzyletnią.
 2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie lub w Radzie Nadzorczej w czasie trwania ich kadencji, każda z tych władz Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swego składu w drodze kooptacji. Liczba powołanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków każdej z nich. Kadencja wybranych w tym trybie członków Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych członków.

Art. 25
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

Art. 26
0 ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.


Rozdział V - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Art. 27

 1. Walne Zebranie jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych z realizacją jego celów.
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Członkowie wspierający i honorowi uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członkowie wspierający uczestniczą w zebraniu poprzez przedstawicieli, o których mowa w art.13.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 28

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co 3 lata przez Zarząd w związku z zakończeniem kadencji Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej jednej trzeciej członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi zawierać proponowany porządek obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia, Zarząd obowiązany jest je uwzględnić, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku.

Art. 29
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie może być przekazane członkom Stowarzyszenia drogą elektroniczną.

Art. 30
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą następujące sprawy:

 1. podejmowanie uchwał wytaczających główne kierunki merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 2. wybór Zarządu i Rady Nadzorczej,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
 5. rozstrzyganie odwołań w przedmiocie odmowy przyjęcia, skreślenia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia,
 6. przyznawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego,
 7. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 8. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
 9. uchwalanie regulaminów działalności władz oraz sekcji specjalistycznych,
 10. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają decyzji Walnego Zebrania.

Art. 31

 1. Walne Zebranie może podejmować uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Walne Zebranie wybiera swojego przewodniczącego i protokolanta.
 3. Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany, a protokół podpisany przez przewodniczącego i protokolanta jest udostępniony do wglądu uczestnikom Zebrania nie później niż w miesiąc po terminie jego odbycia.
 4. W ciągu następnego miesiąca uczestnicy Walnego Zebrania mogą wnosić pisemne sprostowania do protokołu.

Rozdział VI - Zarząd

Art. 32
Zarząd składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

Art. 33

 1. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, w ten sposób, że każdy obecny i upoważniony do głosowania uczestnik Walnego Zebrania oddaje głos co najwyżej na tylu kandydatów, ilu ma zostać członków Zarządu. Ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, zostają wybrani na członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga losowanie.
 2. Zarząd wybiera spośród swoich członków:
  1. Prezesa,
  2. Sekretarza,
  3. Skarbnika (w miarę potrzeb).

Art. 34

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
 2. Uchwały Zarządu są protokołowane.

Art. 35
Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednakże niż cztery razy w roku.

Art. 36
Oświadczenia woli, w tym zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Art. 37
Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:

 1. reprezentowanie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. uchwalenie preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie bilansów rocznych,
 5. zwołanie i przygotowanie Walnego Zebrania,
 6. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszania,
 7. występowanie do Wolnego Zebrania z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego,
 8. powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych.

Rozdział VII - Rada Nadzorcza

Art. 38

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie na trzyletnią kadencję.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

Art. 39
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. prowadzenie co najmniej raz w roku kompleksowej oceny działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami w sprawie działalności Stowarzyszenia,
 3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 4. przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej Stowarzyszenia.

Rozdział VIII - Majątek Stowarzyszenia

Art. 40
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 41
Źródłami powstania majątku są:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących w jego użytkowaniu,
 3. dotacje i subwencje,
 4. darowizny, zapisy i spadki,
 5. wpływy z działalności statutowej,
 6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Art. 42

 1. Wysokość składek członkowskich ustalona jest uchwałą Walnego Zebrania.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
 3. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka.

Art. 43
Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych.


Rozdział IX - Inne postanowienia

Art. 44
Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów.

Art. 45
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia. Przeznaczenie majątku i sposób likwidacji Stowarzyszenia określa uchwała o jego rozwiązaniu.

Dołącz do międzynarodowej sieci ekspertów prawa podatkowego

Strona korzysta z plików cookies.