CZŁONKOSTWO

Międzynarodowe stowarzyszenie podatkowe
w Polsce

Zasady przyjmowania nowych
członków Do polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego

 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna.
 • Statutowym warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, obok pełnej zdolności do czynności prawnych, jest wniesienie przez kandydata wkładu naukowego w dziedzinie międzynarodowych i porównawczych zagadnień podatkowych, w szczególności prawa podatkowego oraz podatkowych i ekonomicznych aspektów opodatkowania lub uznanie kandydata za osobę będącą w stanie wnieść taki wkład.
 • Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o członkostwo (oraz załączonego do wniosku CV), opisującego w szczególności doświadczenie kandydata w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego, popartego przez co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkom StowarzyszeniA 
przysługuje:

 • czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz prawo wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • prawo uczestniczenia we wszelkich formach działania Stowarzyszenia (seminariach, warsztatach, konferencjach oraz spotkaniach - także nieformalnych),
 • prawo korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

Aktualna wysokość składki członkowskiej:

 • osoba fizyczna: równowartość 80 EUR rocznie,
 • osoba fizyczna poniżej 30 roku życia: równowartość 45 EUR rocznie,
 • osoba prawna: równowartość 170 EUR rocznie.

Członkowie Stowarzyszenia otrzymują:

 • program i zaproszenie na doroczny Kongres IFA,
 • zestaw publikacji:
 • Cahiers de Droit Fiscal International (pocztą i na CD Rom) zawierający raporty dotyczące głównych tematów dorocznego Kongresu IFA,
 • egzemplarz periodyku wychodzącego raz do roku – dystrybuowany razem z powyższą publikacją.